Administracja danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz w związku z rozpoczęciem obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „​ RODO​ ”) pragniemy Państwa poinformować o zasadach, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach naszej strony internetowej.

Administrator danych osobowychEmilia Patysiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PATYSIAK STUDIO EMILIA PATYSIAK z siedzibą w 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 305/27 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 6182196726, REGON 524615322
Kontakt z Administratoremkontakt@glamour-studio.pl
Źródło pozyskania danych osobowychwww.glamour-studio.pl
Zakres przetwarzania danych osobowychimię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce wydarzenia
Cel przetwarzania danych osobowychidentyfikacja nadawcy oraz obsługa jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, przygotowanie oferty
Podstawa przetwarzania danych osobowychniezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Okres przechowywania danychDane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów tj. zakończenia działań, które są niezbędne przed zawarciem umowy o świadczenie usług, czy też zakończenia zawartej następnie umowy, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa
Prawa osób, których dane dotycząPrzysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przygotowania oferty, a następnie zawarcia umowy. Brak ich podania uniemożliwia realizację tego celu.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, które to przetwarzanie mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na prawa i obowiązki.